Služba iznošenja smeća                                                                                                                                                                        

Poslovi iznošenja smeća iz stambenog i poslovnog prostora obavljaju se za 19.496 domaćinstava i 1.930 preduzetnika i pravnih lica sa područija grada Užica, Opštine Sevojno i seoskih Mesnih zajednica: Bela Zemlja, Gorjani, Krvavci, Zlakusa, Ravni, Ljubanje, Buar, Ribaševina, Bioska, Kremna, Volujac, Drežnik, Karan, Lunovo selo, Stapari. Ovom vrstom usluga obuhvaćeno je 1.326.635 m2 stambenog prostora. Redovno se obavlja provera površina i ažuriranje podataka fizičkog obima vršenja usluge iznošenja smeća iz stambenog i poslovnog prostora.

Na područiju na kome je organizovan pristup odlaganja i odnošenja smeća postavljeno je oko 1620 kom. kontejnera od 1,1 m3 70 koševa od 5m3 i oko 3 500 domaćinstava koristi kante do 80 litara za odlaganje smeća.

PLAN SAKUPLJANJA KABASTOG OTPADA U 2017. GODINI

GDE SE KOJE SMEĆE MEĆE

                                          

U Užicu je 14.11.2011. godine započeta primarna selekcija otpada koju je pokrenulo JKP "Bioktoš" u saradnji sa JKP "Duboko" i Službom zaštite životne sredine. U centralnoj zoni Grada postavljeno je 146 kontejnera za suvi otpad (papir, karton, tetrapak, plastika, tekstil, obuća, metalna ambalaža) i 16 kontejnera plave boje za odlaganje staklene ambalaže. Otpad se dalje reciklira i odlaže na Regionalnoj sanitarnoj deponiji "Duboko". Van centralne zone Grada postavljeno je 35 žičanih kontejnera za odlaganje "PET" ambalaže.

KONTAKT TELEFON RJ "GRADSKA ČISTOĆA": 031/525 - 427