Poslovi koje obavlja Služba javne higijene definišu se Programom koji se donosi za svaku kalendarsku godinu. Ovaj Program usvaja Gradsko veće, a realizaciju Programa kontroliše nadzorni organ JP "Direkcija za izgradnju".

                                                                           

Grupa za pranje ulica

Programom za 2015. godinu predviđeno je pranje 140 ulica i drugih javnih površina u Užicu i Sevojnu. Na pomenutim poslovima angažovano je 5 vozača i 10 perača, a od specijalnih vozila  5 autocisterni i to tri od 10 m3, dve od 8 m3 i jedna od 6 m3. Ukupna površina svih ulica predviđenih za pranje iznosi 476.439 m2, a fizički obim poslova pranja u 2015. godini treba da iznosi 19.466.352 m2. Pranje ulica se većim delom obavlja u noćnoj smeni.

KONTAKT TELEFON SLUŽBE JAVNA HIGIJENA: 031/ 525 - 427

                                                                                                                                                              

Grupa za ručno i mašinsko pranje ulica

Ručno čišćenje se obavlja na prostoru 61 ulice i drugih javnih površina. Za obavljanje ove delatnosti angažovano je 20 radnika. Ukupan planirani obim javnih površina u 2015. godini obuhvaćenih ručnim čišćenjem iznosi 49.527.660 m2.

Poslovi mašinskog čišćenja obavljaće se po Programu za 2015. godinu. Konfiguracija terena i kvalitet ulica omogućava mašinsko čišćenje 33 ulice, čija je ukupna površina 91.711 m2. Primenom različitog inteziteta u 2015. godini ukupno će se očistiti 9.898.560 m2. Na ovim poslovima angažovana su dva vozača u prvoj i drugoj smeni.                                                                                                                                                                                                                          

Služba za održavanje vozila

U sastavu Radne jedinice "Gradska čistoća" radi i Služba za održavanje. Služba zapošljava tri mehaničara, dva bravara, jednog  referenta saobraćaja, jednog perača mazača, jednog autoelektričara i jednog šefa službe. Služba se bavi održavanjem mehanizacije za celo preduzeće.

Kontakt telefon:031/ 3514-467