Poslovi Sektora za ekonomsko-finansijske i pravne poslove razvrstani su u tri službe:   

- Služba za ekonomsko finansijske poslove

- Služba za komercijalne poslove

- Služba za pravne i opšte poslove